Överklaga LVU med hjälp av advokat

Att klara av en förhandling om LVU utan en advokat är svårt, för att inte säga omöjligt. Du har alltid rätt till juridisk hjälp, och den bekostas av staten.

Det finns tillfällen då myndigheterna behöver ta till tvångsmedel. Inte minst när det gäller för att skydda barn. Om socialtjänsten exempelvis upptäcker att ett barn far mycket illa i sitt hem, kanske misshandlas både psykiskt och fysiskt av sina föräldrar, kan det bli aktuellt att omhänderta barnen enligt LVU – Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

LVU kan även införlivas om en person under 18 år bedöms utsätta sin egen hälsa eller utveckling för risker genom missbruk eller socialt nedbrytande beteende. Men i båda fallen finns det ett rekvisit som krävs för att man ska kunna använda sig av LVU – och det är att den som erbjuds hjälp inte tackar ja till frivilliginsatser.

Rätt till advokat vid fråga om LVU

Många föräldrar vill dock överklaga när myndigheterna omhändertar deras barn enligt LVU. Och det är möjligt, eftersom det är ett myndighetsbeslut. Det är däremot väldigt svårt om du inte har en LVU-advokat vid din sida som känner till den juridiska processen och kan föra din talan på ett sakligt vis i förhandlingarna.

Ett beslut om LVU ska också omprövas senast var sjätte månad. När det inte längre finns fog för tvångsvård ska den nämligen upphöra. Det är sådana saker som en advokat kan hjälpa dig med – och den juridiska hjälpen bekostas alltid av staten.

13 Nov 2022